دانشگاه علمي كاربردي خانه كارگر

  1. دانشگاه علمي كاربردي واحد(خانه كارگر ) مجري آموزش دوره هاي ارتقاء پايه كارداني طرف قرار داد سازمان نظام كارداني ساختمان استان خراسان رضوي بر اساس دستورالعمل دفتر مقررات ملي ساختمان مي باشد.
  2. مدت اين دورها 16 ساعت مي باشد

    براي گذراندن دوره  مي بايست ازكليه محتوا هاي بارگزاري شده استفاده نموده و پس از شركت در هر كلاس آنلاين در كويز مربوط به آن مطالب شركت نماييد در پايان يك آزمون متمركز در زمان اعلام شده برگزار خواهد گرديد ودر صورت اخذ نمره 12 از مجموع نمرات كويز ها وآزمون پاياني گواهينامه موفقيت در دوره مربوطه صادر وتحويل خواهد گرديد