دبستان مجازی آزمون یار

دبستان مجازی به همت گروه آموزشي آزمون يار ايجاد گرديد

سایت دبستان مجازی 

تمام کارهایی که بتوان در یک دبستان واقعی انجام  داد در این دبستان مجازی قابل انجام است:

دانش آموزان در دبستان مجازی، براي استفاده از امكانات كمك آموزشي وتقويت بنيه علمي خوداز طریق اینترنت ثبت نام میکنند

كليه دروس اين دبستان به صورت اینترنتی و غیرحضوری برای دانش آموزان برگزار می شود.

دانش آموزان از طریق سایت دبستان مجازی با معلمان خود در ارتباط خواهندبود.

تکالیف خود را اینترنتی دریافت و ارسال می کنند.

صفحه برای انجام تکالیف دانش آموزان در سایت دبستان  مجازی قرار دارد.

میزان پیشرفت درسی دانش آموزان از طریق این سایت برای معلمان و والدین قابل مشاهده است.

معلمان راهنما از طریق سایت مجازی دبستان  دانش آموزان را برای پیشرفت در دروس راهنمایی می کنند.

دانش آموزان والدین و معلمان می توانند در صورت نیاز به کسب راهنمایی در نحوه استفاده و ورود به سایت با مشاوران تحصیلی تماس بگیرند:

تماس از طریق 09155151699پاسخگویی همه روزه 8 صبح تا 14  حتی ایام تعطیل