آموزش آنلاين كار باسامانه آموزش

اين كلاس به جهت آموزش سامانه هاي كلاس آنلاين با استفاده از نرم افزار هاي بيگ بلو باتن و ادوبي كانكت و سامانه مديريت كلاس lms با استفاده از نرم افزار moodle تشكيل گرديده است 

اولين جلسه اين وبينار روز پنج شنبه مورخ 1399/05/30 ساعت 10 صبح تشكيل خواهد شد وبعد از طريق فيلم هاي ضبط شده قابل استفاده است 

ورود به جلسه:   https://amoozesh.eazmoonyar.com/course/view.php?id=5573