آموزش آنلاين كار باسامانه آموزش lms

اين كلاس به جهت آموزش سامانه هاي كلاس آنلاين با استفاده از نرم افزارهاي بيگ بلو باتن و ادوبي كانكت و سامانه مديريت كلاس lms با استفاده از نرم افزار moodle تشكيل گرديده است. 

اولين جلسه اين وبينار  روز پنج شنبه مورخ 1399/05/30 ساعت  10 صبح تشكيل خواهد شد وبعد از طريق فيلمهاي ضبط شده قابل استفاده است. 

ورود به جلسه: http://hamyare.eazmoonyar.com